สอบถามเรื่องหนังสือเดินทาง(Passport)

รบกวนถามเรื่องหนังสือเดินทางครับ
คือ มาเรียนได้5เดือนแล้วครับ แต่passportจะหมดอายุ พ.ค. นี้ ต้องทำไงบ้างครับ (วีซ่านักเรียนยาว2ปี)
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคับ

Views: 1467

Reply to This

Replies to This Discussion

ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ

ขั้นตอน

ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน
ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน

passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่
ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney


การทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport)

เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้อง
ดังนั้นผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียม: 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1. สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา
3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาเป็นชาวต่างชาติ)

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำ
“หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)
โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา

ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม”
ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.]
หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว
ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
(ต้องมีหนังสือปกครองบุตร)

ผู้ที่ลามาศึกษาต่อ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ.จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัด
ที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
- ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย
ณ กรุงแคนเบอร์รา

พระภิกษุ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา
หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

1. กรณีหญิงที่สมรสและประสงค์จะใช้นามสกุลสามี จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนก่อน
2. รายละเอียดในหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน)
ของไทยเท่านั้น


ที่มา http://www.thaiconsulatesydney.org/thai_services.html
ขั้นตอน และหน้าตา่ของ E-passport ได้มีคนอธิบายไว้ค่ะ

แบบละเอียดมากๆ ลองเ้ข้าไปดูตาม linkเลยค่ะ

http://www.thaiwifeusa.freeforums.org/e-passport-t419.html
Tocky, when will you fly to Sydney? My passport is also going to expire this April. I've contact Sydney Consulate and told them about my condition. They said that the new E passport will take around 4 to 6 weeks to get back to us. It is because they will only collect our identifications ( as you told above ). Then, all data will be sent to Thailand. After that Thai foreign affair ministry will send the new passport to Sydney Con. And then they will forward to us. I am going to Sydney (again!!! So boring of travelling) Sun 7. Till Tue 9 Feb ka.

Hearing from you soon...take care

Tock said:
ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ ขั้นตอน

ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน
ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน

passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่
ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney
Pia

I'll fly from Mel to Syd on the 1st of Feb and fly back to Melb on Fri 5th of Feb ja


Pia Naka said:
Tocky, when will you fly to Sydney? My passport is also going to expire this April. I've contact Sydney Consulate and told them about my condition. They said that the new E passport will take around 4 to 6 weeks to get back to us. It is because they will only collect our identifications ( as you told above ). Then, all data will be sent to Thailand. After that Thai foreign affair ministry will send the new passport to Sydney Con. And then they will forward to us. I am going to Sydney (again!!! So boring of travelling) Sun 7. Till Tue 9 Feb ka.
Hearing from you soon...take care

Tock said:
ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ ขั้นตอน ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่
ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney
Oh... Just miss!!! Have an awesome trip ka

Tock said:
Pia I'll fly from Mel to Syd on the 1st of Feb and fly back to Melb on Fri 5th of Feb ja


Pia Naka said:
Tocky, when will you fly to Sydney? My passport is also going to expire this April. I've contact Sydney Consulate and told them about my condition. They said that the new E passport will take around 4 to 6 weeks to get back to us. It is because they will only collect our identifications ( as you told above ). Then, all data will be sent to Thailand. After that Thai foreign affair ministry will send the new passport to Sydney Con. And then they will forward to us. I am going to Sydney (again!!! So boring of travelling) Sun 7. Till Tue 9 Feb ka.
Hearing from you soon...take care

Tock said:
ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ ขั้นตอน ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่ ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney
พี่ Tocky สรุปว่ามี3ทางให้เลือก ใช่ป่าวคับ
1. ไปลงทะเบียนที่กงสุลmelbourne (ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะมาทำให้ พอทำให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับ)
2. บินไปทำที่ sydney (ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลย ก็รอต่อไปเหมือนกัน)
3. บินกลับไปทำที่ไทยซะเลย (อันนี้ชัวร์แน่)

มีแววว่าต้องบินแน่เรยยย หุหุ

Tock said:
ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ

ขั้นตอน

ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน
ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน

passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่
ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney
เำำพิ่งได้รับ text message จากกลศุลเมื่อเช้านี้เองค่ะ

passport machine จาก Canberra จะมา Melbourne วันที่ 11 Feb
ไม่ต้องเสียเงินไป Sydney แย๊ววว

รีบโทรไปจองคิวได้เลยค่ะ พี่โทรไปจองคิวแล้ว รอบบ่าย 4 โมง

ใครได้รอบเดียวกันไว้เจอกันจ้า ด่วนๆๆ


Ton said:
พี่ Tocky สรุปว่ามี3ทางให้เลือก ใช่ป่าวคับ
1. ไปลงทะเบียนที่กงสุลmelbourne (ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะมาทำให้ พอทำให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับ)
2. บินไปทำที่ sydney (ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลย ก็รอต่อไปเหมือนกัน)
3. บินกลับไปทำที่ไทยซะเลย (อันนี้ชัวร์แน่)

มีแววว่าต้องบินแน่เรยยย หุหุ

Tock said:
ต่อ passport ใหม่ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น E Passport แล้วค่ะ

ขั้นตอน

ต้องโทรไปจองคิวที่สถานกงศุลไทยที่ Melbourne ค่ะ เค้าจะลงชื่อ book คิวให้เราก่อน
ครบ100 คนเมื่อไหร่ กงศุลที่Canberraจะเดินทางมาทำให้ ซึ่งก็ไม่ีู้รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คงสักสองเดือน

passport พี่จะหมดอายุเดือนมีนาคมค่ะ รอไม่ไหว เพราะต้องใช้่สมัครสอบใบขับขี่
ก็เลยจำเป็นต้องบินไปต่อที่สถานทูตที่ Sydney
ถ้าอยู่ที่นี่แล้ว ควรจะต่ออายุPassport ก่อนหมดอายุนานเท่าไหร่ค่ะ เพราะของเราจะหมดเดือน พ.ย.
กะลังจะมี passport สัญจรจาก Canberra มาให้บริการ ที่ Melbourne ต้น กพ นี้ รีบโทรไปจองคิวเลยจ้าาาาาา ด่วนๆๆ บอกต่อๆกันด้วยจ้า

มีเบอร์ปะ เขาทำงานกันแค่ จ - พหัส บ่ายสองเท่านั้น นี่จ๊ะ เบอ 95339100 เขาพึ่งแจ้งข่าวนี้เมื่อวานนี่เอง
ควรจะต่อก่อนหมดอายุหกเดือนค่ะ
เพราะของพี่มีอายุเหลือแค่เดือนเดียว ใช้่สมัครสอบใบขับขี่ไม่ได้ค่ะ


Ruk_jung said:
ถ้าอยู่ที่นี่แล้ว ควรจะต่ออายุPassport ก่อนหมดอายุนานเท่าไหร่ค่ะ เพราะของเราจะหมดเดือน พ.ย.

Reply to Discussion

RSS

โฆษณา

 ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับคนไทย

 Tel: 0450 870 566

 Line ID: vodafonelonsdale

Doncaster Dental Hill  

คลินิคทำฟันครบวงจรและบริการเสริมความงามในเมลเบิร์น

Tel: 0413 819 770 (พี่อ๊อด) 
New line ID : @dhdental
Facebook:  Doncaster Hill Denta
Instagram:  Doncaster Hill Dental

© 2018   Created by jakrapong.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service